ഓണാഘോഷം

ONAM_2008

ONAM_2008

 

നാമെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ

 

 

കാത്തിരുന്ന ഓണാഘോഷം വരവായി

 

 

 

ആഘോഷ – പരിപാടികള്‍ രണ്ടു

 

 

ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തപ്പെടുന്നു

 

 

PROGRAM SCHEDULE

 

CLICK HERE

 
 

TEAMS-DIVISION  

 

CLICK HERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

സം‌രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്: Address Book

ഈ ഉള്ളടക്കം രഹസ്യവാക്കിനാൽ സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുൻnഉ. കാണുന്നതിനായി താഴെ രഹസ്യവാക്ക് കൊടുക്കുക:

സ്വാഗതം

swagatham

swagatham

ഐ. ഐ. ടി. ഖരഗ്പൂരിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം

Important Links
IIT
Kerala Govt
Railway Accommodation
Train Enquiry